عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 09390037711
فسفات تری سدیک

شرح کالا: فسفات تری سدیک با بسته بندی روی پالت و تاریخ مصرف بالای یک سال

تاریخ صدور استعلام: 1400/02/22
مهلت اعلام قیمت: 1400/02/27
کیت چک ولو پرژ و گازوئیل

شرح کالا: پیوست

تاریخ صدور استعلام: 1400/02/22
مهلت اعلام قیمت: 1400/03/03
پانل اعلام حریق مولد S١
تاریخ صدور استعلام: 1400/02/21
مهلت اعلام قیمت: 1400/02/27
Mechanical Seal

شرح کالا: مطابق شرح پیوست

تاریخ صدور استعلام: 1400/02/20
مهلت اعلام قیمت: 1400/03/01
Temperature Gauge Switch

شرح کالا: مطابق شرح پیوست

تاریخ صدور استعلام: 1400/02/12
مهلت اعلام قیمت: 1400/02/26
Pressure Gauge Switch

شرح کالا: مطابق شرح پیوست

تاریخ صدور استعلام: 1400/02/12
مهلت اعلام قیمت: 1400/02/26
Differential Pressure Gauge

شرح کالا: مطابق شرح پیوست

تاریخ صدور استعلام: 1400/02/11
مهلت اعلام قیمت: 1400/02/25
card

شرح کالا: مطابق شرح پیوست

تاریخ صدور استعلام: 1400/02/11
مهلت اعلام قیمت: 1400/02/25
صفحه بعدی