عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
تاریخ چاپ: 1399/10/29 1399/10/25

خرید سود مایع تجاری به فرمول شیمیایی NaOH و اسید سولفوریک تجاری (غلیظ) به فرمول شیمیایی H2SO4 از طریق برگزاری مناقصه

مواد شیمیایی، رنگ و چسب

مشخصات آگهی دهنده

مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی
صدیقه محرمی
04134300673
مشاهده همه آگهی ها