عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 09371348276
تاریخ چاپ: 1400/07/28 1396/01/21

انواع محصولات Ilme ایلمه شامل :
کانکتور CDMA
کانکتور CDMA 0.7
کانکتور CDMA 0.3
کانکتور CDMA 1.0
کانکتورCDMA 2.5
کانکتورCDMA 1.5
کانکتور CHI
کانکتور CHI32
کانکتور CHI16
کانکتور CHI 24
انواع کانکتور CHI 06
کانکتورCAO
کانکتور CAO 10L21
کانکتور CAO 16L21
کانکتور CAO 24.21
کانکتور CAO 10.29
کانکتور CHI 10
کانکتور CHI 10L
کانکتور CHO 10L
انواع کانکتور نری
انواع کانکتور مادگی
انواع Female insert
انواع Male insert
انواع کانکتور 32P
انواع کانکتور 32 پل
انواع کانکتور 5 پین
انواع کانکتور12 پین
انواع کانکتور 24 پین
انواع کانکتور 18 پین
کانکتور CQEF
کانکتور CQEF 32
کانکتور CQEF 46
کانکتور CQES 46
کانکتور CQEM 05
کانکتور CQEM 12
کانکتور CQEM 32
کانکتور CQEM 46
کانکتور CNEF

برق و الکترونیک

مشخصات آگهی دهنده

برق و صنعت شاهین
شهروز برال
02188800930
09194838378
02188920523
02188932312 داخلی 101
تهران – خ انقلاب – خ استاد نجات الهی
مشاهده همه آگهی ها