عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1397/05/29 1393/07/27

این وسیله قابلیت بکارگیری الکهای 8 اینچ با ساختار مغناطیسی را دارد همچنین قابلیت بکارگیری 9 الک 8 اینچ و 7 الک 12 اینچ را دارد

ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی و ابزار دقیق

Publicity publisher info

آمیتیس آزما
محمد ستاری
02144000876
09127399631
02188554027
View all publicities