عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1398/08/21 1398/08/01

عایق فنوفلت ( لحافی با روکش و بدون روکش فویل آلومینیوم مسلح )
عایق فنوپنل ( تخته ای با روکش و بدون روکش فویل آلومینیوم )
عایق ایزوبلانکت ( پتویی با یکطرف و دوطرف توری گالوانیزه گرم )
عایق ایزوپایپ ( لوله ای با روکش و بدون روکش فویل آلومینیوم )
پشم خام فله

تاسیسات و ملزومات حرارتی و برودتی

Publicity publisher info

شرکت صنایع عایقهای معدنی پوشینگر
شرکت پوشینگر
02184239425
02184239111
84239428 Internal 021
View all publicities