عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1399/07/06 1398/07/17

ساخت انواع ذغال های صنعتی
از جمله کربن براش های الکتریکی
ذغال های ژنراتور های صنعتی
ذغال های موتور dc , ac
ذغال های الکتروموتور
ذغال های موتور
ذغال های تراکشن موتور

برق و الکترونیک

Publicity publisher info

شرکت گرافیت پارسه
اصغری
02133919135
View all publicities