عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1398/06/02 1397/09/03

طراحی، مهندسی معکوس، ساخت و انجام تعمیرات تخصصی انواع کارت های الکترونیکی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی و معدنی

برق و الکترونیک

Publicity publisher info

شرکت دانش بنیان مدار رایانه پویا
علیرضا کریمی
07136359358
09173155490
07136359351
View all publicities