عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1398/05/26 1397/08/21

کارت الکترونیکی INTER BUS وظیفه آدرس دهی کارت های هر Rack در پانل سیستم کنترل گازیاب 1019 را برعهده دارد.
کاربرد محصول: KIDDE GAS DETECTION SYSTEM

برق و الکترونیک

Publicity publisher info

شرکت دانش بنیان مدار رایانه پویا
علیرضا کریمی
07136359358
09173155490
07136359351
View all publicities