عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1398/06/02 1397/08/21

کارت الکترونیکی EXTENDED CARD در پانل UNS 0874 وظیفه ایجاد ارتباط بین کارت CON BOARD و I/O INTERFACE به عنوان یک پردازشگر جانبی بر عهده دارد.
از ویژگی های این کارت می توان به موارد زیر اشاره کرد.
دارای 16 کانال دیجیتال ورودی
دارای 19 کانال دیجیتال خروجی
یک کانال ورودی تفاضلی آنالوگ
دو کانال خروجی آنالوگ
کاربرد محصول: سیستم تحریک UNS 0874A-P V1 Control Panel

برق و الکترونیک

Publicity publisher info

شرکت دانش بنیان مدار رایانه پویا
علیرضا کریمی
07136359358
09173155490
07136359351
View all publicities