عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1398/06/02 1397/08/21

کارت الکترونیکی I/O INTERFACE CARD در پانل UNS 0874 وظیفه ایجاد ارتباط بین سیگنال های پردازش شده و سیگنال های بخش CONVERTER را بر عهده دارد.
از ویژگی های این کارت می توان به موارد زیر اشاره کرد.
16 کانال دیجیتال مجزای ورودی
18 کانال دیجیتال خروجی با کنتاکت رله
4 کانال آنالوگ خروجی
2 کانال آنالوگ ورودی
دارای خروجی TP جهت اندازه گیری سیگنال های خروجی

کاربرد محصول: سیستم تحریک UNS 0874A-P V1 Control Panel

برق و الکترونیک

Publicity publisher info

شرکت دانش بنیان مدار رایانه پویا
علیرضا کریمی
07136359358
09173155490
07136359351
View all publicities