عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1397/07/25 1397/04/30

ذغال های صنعتی (کربن گرافیت ) در همه سایز موجود است .

آلی و پتروشیمی

Publicity publisher info

شرکت گرافیت پارسه
نیما اصغری
02133919135
View all publicities