عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1397/04/29 1396/10/20

شرکت شایان تجهیز شیمی تجهیز کننده تجهیزات و مواد شیمیایی ازمایشگاه اب بصورت پرتابل ازمایشگاهی و انلاین از شرکت WTW المان میباشد وهمچنین فلیم فتومتر BWB

تجهیزات اندازه گیری و آزمایشگاهی

Publicity publisher info

شایان تجهیز شیمی
پیمان سلیمانی
02144891095
09122843806
View all publicities