عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1397/06/28 1396/08/27

ساخت انواع قطعات و مجموعه های نیروگاهی، دریایی، نفت ، گاز، پتروشیمی و ریلی

انرژی ها و سوخت ها و روغن ها

Publicity publisher info

گروه ترمومکانیک
دانیال اردوخانی
02146071607
09123993897
View all publicities