عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1397/01/05 1396/04/10

یکی از اجزای سیستم های حفاطت در برابر صاعقه، صاعقه گیرهای الکترونیکی یا یونیزه کننده یا برقگیرهای الکترونیکی emission system) Early streamer) مطابق با استاندارد NFC 17-102 می باشند. صاعقه گیرهای یونیزه کننده در واقع نوعی واحد جذب محسوب می گردند که وظیفه دریافت ضربه مستقیم صاعقه و هدایت جریان اصلی صاعقه به سمت سیستم زمین را بر عهده دارند.

در این بخش صاعقه گیر های فعال (E.S.E. Air Terminal) با نام مدل های زیر عرضه می شوند.

1-AIDITEC ELECTRON R 15
2- AIDITEC SIGMA
3- AIDITEC ADVANCED

برق و الکترونیک

Publicity publisher info

سازه پایدار آرماان نیرو
حمید رضا الهیاری
02166134394
09196953667
02189779546
View all publicities