عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1398/09/14 1394/10/02

وارد کننده ی انواع ورق پلیت های کمپانی های روز دنیا از جمله GEA- ALFALAVAL- APV- SUNDEX- ESHMEITو تولید کننده ای انوای واشرهای پلیت

آلی و پتروشیمی

Publicity publisher info

زرین گام
زلیخا همتی
04432377938
View all publicities