عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1397/02/31 1394/06/18

روغن دنده صنعتی شرکت نفت ایرانول :
روغن ایرانول P ۲۸/روغن ایرانول MC ۲۰
روغن ایرانول MC ۱۴/روغن ایرانول IG ۶۸۰
روغن ایرانول IG ۴۶۰/روغن ایرانول IG ۳۲۰
روغن ایرانول IG ۲۲۰/روغن ایرانول IG ۱۵۰
روغن ایرانول IG ۱۰۰/روغن ایرانول IG ۶۸
روغن هیدرولیک شرکت نفت ایرانول :
روغن ایرانول ۱۰W/روغن ایرانول GTL ۶۵
روغن ایرانول GTL ۹/روغن ایرانول هیدرولیک H۲۲۰
روغن ایرانول هیدرولیک H۱۵۰/روغن ایرانول هیدرولیک H۱۰۰
روغن ایرانول هیدرولیک H۶۸/روغن ایرانول هیدرولیک H۴۶
روغن ایرانول هیدرولیک H۳۲/روغن ایرانول هیدرولیک H۲۲
روغن گردشی شرکت نفت ایرانول :
روغن ایرانول CX ۴۶۰/روغن ایرانول CX ۳۲۰
روغن ایرانول CX ۲۲۰/روغن ایرانول CX ۱۵۰
روغن ایرانول C۴۶۰/روغن ایرانول C۳۲۰
روغن ایرانول C۲۲۰/روغن ایرانول C۱۵۰
روغن ایرانول C۱۰۰/روغن ایرانول C۶۸
روغن ایرانول C۴۶/روغن ایرانول C۳۲

انرژی ها و سوخت ها و روغن ها

Publicity publisher info

شرکت ریستاب روانکار ایرانیان
02166804524
View all publicities